AUKTIONER  •  LITTERATUR  •  MEDLEMSMØDER  •  MEDLEMSBLADE  •  FOREDRAG
 

 

 

 

Dansk Numismatisk Forening

LOVE FOR DANSK NUMISMATISK FORENING

Møntsamlerforeningen

Vedtaget 1. april 1905, 19. november 1919, 11. december 1922, 26. januar 1927, 27. november 1946, 26. november 1947, 26. oktober 1960, 7. december 1966, 6. december 1967, 10. december 1969, 11. december 1974, 14. september 1977, 9. december 1981, 24. oktober 1984, 30. oktober 1992, 4. november 1994, 2. november 2001, 3. november 2006, 2. november 2007, 31. oktober 2015, 29. oktober 2016.

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Numismatisk Forening og foreningens hjemsted er København.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for møntvidenskab og medaillørkunst, hvilket søges nået ved:

1) Udgivelse af numismatiske værker.

2) Afholdelse af møder med foredrag og forevisninger.

3) I alle retninger at støtte medlemmerne i numismatiske spørgsmål, herunder formidling af salg over nuværende eller afdøde medlemmers numismatiske samlinger. Denne formidling sker normalt ved auktionssalg i foreningen.

 

§ 3 Medlemskab

Nye medlemmer optages i foreningen ved godkendelse af forsamlingen på førstkommende medlemsmøde. Medlemskabet træder i kraft når kontingentet er betalt.

Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer optages ved foreningens generalforsamlinger efter forslag fra bestyrelsen.

 

§ 4 Auktionsforhold

Samtlige medlemmer af de i Nordisk Numismatisk Union sammensluttede foreninger er under forudsætning af gensidighed berettiget til at købe og sælge på foreningens auktioner. Såfremt et medlem i en forening tilsluttet Nordisk Numismatisk Union efter Dansk Numismatisk Forenings bestyrelses opfattelse modvirker Dansk Numismatisk Forenings interesser eller nedsætter foreningens eller bestyrelses omdømme, kan bestyrelsen udelukke det pågældende medlem fra at deltage i Dansk Numismatisk Forenings auktioner og møder. Udelukkelsen behandles så jfr. lovene § 9.

 

§ 5 Foreningsår og kontingent

Foreningsåret løber fra 1. juli til 30. juni.

Det årlige kontingent fastsættes af en generalforsamling med virkning fra det førstkommende foreningsårs begyndelse.

Kontingentet forfalder ved foreningsårets begyndelse. Er der ikke betalt inden 1. september, har medlemmet ikke stemmeret på generalforsamlingen derefter, indtil kontingentet er betalt. Betales der ikke efter påkrav, slettes medlemmet.

Ved indmeldelse efter 1. februar betales halv kontingent for den resterende del af foreningsåret.

Personlige medlemmer kan opnå livsvarigt medlemskab mod betaling af et éngangsbeløb, fastsat af en generalforsamling.

Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer er kontingentfri.

 

§ 6 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af en formand, en næstformand, der i formandens forfald overtager hans forretninger, en kasserer, en sekretær, en provinsrepræsentant samt yderligere fire medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling,

idet tre af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år efter tur.

Genvalg kan finde sted. Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen kan ikke tage nogen bestemmelse, der forpligter medlemmerne til pengetilskud, eller pådrager foreningen forpligtelse udover foreningens formue.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer hvoraf én skal være formanden eller næstformanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

 

§ 7 Generalforsamlinger

Den årlige generalforsamling afholdes i oktober eller november. På denne afgiver formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne foreningsår, hvorefter kassereren fremlægger de af revisorerne påtegnede regnskaber, derefter vælges bestyrelse og 2 revisorer førstnævnte for tre og sidstnævnte for ét år.

Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må skriftligt tilstilles formanden senest én måned inden generalforsamlingen.

En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne i løbet af 14 dage, når mindst 20 medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af de sager, der ønskes forelagt generalforsamlingen.

På generalforsamlinger kan ikke andre sager komme til afstemning end dem, som har været opført på dagsordenen.

Såfremt bestyrelsen måtte ønske at nedlægge hvervet, skal den indkalde til en generalforsamling til valg af ny bestyrelse. På denne generalforsamling kan den da nedlægge hvervet.

Kun medlemmer af Dansk Numismatisk Forening eller enkeltpersoner inviteret af Dansk Numismatisk Forening bestyrelse kan deltage i foreningens generalforsamling.

 

§ 8 Dirigent og afstemning

Generalforsamlinger ledes af en blandt de tilstedeværende medlemmer valgt dirigent, der bestemmer, om afstemninger skal foregå skriftligt eller ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning skal dog benyttes, når mindst 5 medlemmer ønsker det. Når lovene ikke udtrykkeligt fastsætter andet, afgøres sagerne ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer.

Medlemmer, der ikke selv kan være til stede ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan give fuldmagt til et andet medlem af Dansk Numismatisk Forening. Hvert medlem kan højst repræsentere to andre medlemmer ved fuldmagt.

 

§ 9 Eksklusion/udelukkelse

Såfremt et medlem modvirker foreningens interesser eller nedsætter dens omdømme, skal bestyrelsen skriftligt anmode medlemmet om en redegørelse.
Udebliver redegørelsen eller finder bestyrelsen den ikke tilfredsstillende, kan bestyrelsen udelukke medlemmet.
Medlemmet kan derefter på førstkommende ordinære generalforsamling forlange bestyrelsens afgørelse behandlet som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Medlemmet har ret til at deltage i generalforsamlingens behandling af dette punkt, men har derudover, indtil generalforsamlingens beslutning foreligger, ingen medlemsrettigheder.

 

§ 10 Frister

Alle møder og generalforsamlinger skal med angivelse af dagsorden bringes til medlemmernes kundskab senest 8 dage forud gennem Numismatisk Rapport, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad eller på anden efter bestyrelsens skøn betryggende måde.

 

§ 11 Ændring af lovene

Til forandring af disse love fordres, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forandringen.

 

§ 12 Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. I indkaldelsen skal bestyrelsen fremsætte forslag til anvendelse af foreningens formue i tilfælde af at opløsningen vedtages. Ikke tilstedeværende medlemmer kan deltage i denne afstemning ved afgivelse af fuldmagt eller ved skriftligt at indsende deres stemme til foreningens formand. Til vedtagelse af forslaget kræves at 4/5 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

Foreningens formue eller dele heraf kan ingensinde gives til enkelte eller flere medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal dens formue tilfalde en fond – eller lignende institution – der har til formål at fremme dansk numismatik (møntvidenskab og medaillørkunst). Bestyrelsens forslag herom til den opløsende generalforsamling skal forud herfor være approberet af lederen af Den kongelige Mønt- og Medaillesamling.